id#232 | Ponuka PREDANÉ

PREDANÉ Rodinný dom - RD, Bacúch, 110 m2

Cena nehnuteľnosti: na vyžiadanie
V prípade záujmu kontaktujte makléra:
Popis nehnuteľnosti:

 

PREDANÉ Obec Bacúch leží v severnej časti Banskobystrického kraja, v okrese Brezno. Nadmorská výška obce je v 590-630 m. Územie obce patrí do geomorfologického celku Horehronské podolie (oddiel Heľpianske podolie).
Katastrálne územie severne od obce sa rozprestiera v geomorfologickom celku Nízke Tatry (podcelok Kráľovohoľské Tatry, oddiel Priehyba). Rieka Hron preteká Horehronským podolím a oddeľuje severnú a južnú časť. Južná časť katastrálneho územia patrí do geomorfologického celku Veporských vrchov (oddiel Fabova hoľa).
Katastrálne územie obce Bacúch na východe susedí s katastrálnym územím Polomky, na juhu s Pohronskou Polhorou a Michalovou, na západe s Beňušom a Braväcovom, na severozápade a severe s Jarabou a Vyšnou Bocou. Najdlhšia hranica je na východe s katastrálnym územím Polomky, najkratšia je na juhu s Pohronskou Polhorou.
Katastrálne územie obce má pretiahnutý severo- južný smer. Najsevernejším bodom je Jánov grúň (1393 m n. m.) v Nízkych Tatrách, najjužnejšiu časť tvorí územie medzi vrchmi Blato (1195 m n. m.) a Lešník (1312 m n. m.) vo Veporských vrchoch. V severo- južnom smere dosahuje katastrálne územie dĺžku 14 km. Najzápadnejší bod územia sa nachádza 1 km juhozápadne od sedla Za Lenivou, na kóte 1434 m n. m. v Nízkych Tatrách Najvýchodnejší bod leží vo Veporských vrchoch, juhovýchodne od Magury, na kóte 1136 m n. m. O severojužnom smere katastrálneho územia svedčí i fakt, že maximálna šírka územia v smere západ- východ je len 5 km (približne medzi vrchmi Michalová- Magurka v južnej časti územia) a minimálna šírka v tomto smere je len 1,5 km (v obci). Najnižšia nadmorská výška v katastrálnom území je 550 m, v mieste, kde Hron opúšťa katastrálne územie. Najvyššia nadmorská výška je v severnej časti územia (vrch Končisté, 1474 m n. m.), v Nízkych Tatrách.
Východná administratívna hranica katastrálneho územia vedie z Jánovho grúňa (1393 m n. m.) po chrbátnici k Bacúšskemu potoku. Nad obcou sa hranica stáča na juhovýchod a vedie východne od obce. Pretína hlavnú cestu, železničnú trať, rieku Hron a smeruje na juh na vrch Brestovec (943 m n. m.). Odtiaľ sa hranica stáča na juhovýchod, na vrch Magura (1101 m n. m.). Východná hranica končí asi 1 km východne od Lešníka (1312 m n. m.). Ďalej hranica smeruje na západ až severozápad a vedie cez Lešník, Blato (1195 m n. m.) na Michalovú (1149 m n. m.).
Chránené územia:
-Štátna Prírodná Rezervácia Bacúšska Jelšina
-Národný Park Nízke Tatry
Zaujímavosti:
-technická pamiatka Bacúšsky Tajch
-prameň Boženy Němcovej
-rímskokatolícky kostol sv. Jozefa

Prví obyvatelia Bacúcha (baníci, drevorubači a uhliari) si svoje príbytky stavali od 13. storočia hlboko v Bacúšskej doline, v blízkosti svojho zamestnania. S úpadkom baníctva sa bývanie od 18. storočia presúva do ústia doliny. Ku pretrvávajúcemu drevorubačstvu ako hlavnému zamestnaniu obyvateľov sa pridružilo poľnohospodárstvo. Sídelnou bázou sa stal náplavový kužeľ Bacúšskeho potoka. Pretože je mierne sklonený na juh ku Hronu, nezasahujú sem možné záplavy, leží nad hranicou najsilnejších prízemných inverzií, a pretože jeho reliéf je plochý, stal sa ideálnym miestom pre založenie sídla. Bacúch je navyše v tejto polohe chránený horským masívom pred chladnými severozápadnými vetrami a je odtiaľto výborný prístup do všetkých častí chotára. Vzhľadom na malú rozlohu sa intravilán obce rozkladá v homogénnom prírodnom prostredí nivy, náplavového kužeľa a terás Bacúšskeho potoka.
Vývoj pôdorysu sídla: Pôdorys sídla sa mierne rozširuje od severu na juh a kopíruje tak tvar náplavového kužeľa. Najstaršia časť sídla bola založená v polovici 16. storočia v časti Chlp. Pôdorys sa prirodzene rozrastal do 18. storočia až k mlynskému náhonu a mlynu (časť Hrádza), ku ktorému neskôr pribudla gátrová píla a valcha. Do roku 1921 sa dedina rozrástla až po Sihote. Na jej západnom okraji začiatkom 19. storočia pribudol cintorín a koncom 19. storočia kostol. Začiatkom 20. storočia bola na námestí postavená škola. V auguste 1921 takmer celá dedina (133 domov) zhorela. Po obnove pôvodného intravilánu výstavba pokračovala smerom na juh v častiach Kanada a Pastva. Tu je pôdorys uličných blokov najpravidelnejší. Po roku 1945 rastie intravilán hlavne východným smerom – pribúdajú nové ulice v častiach Pod leštinou a Lúčka. Tu sa stavia aj dnes. V 60. a 70. rokoch 20. storočia dokonca vznikol súvislý rad domov na Chorvátke na ľavom brehu Bacúšskeho potoka. Ten však už leží v katastrálnom území obce Polomka. V druhej polovici 20. storočia pribudli postupne objekty základnej vybavenosti: nákupné a kultúrne stredisko na námestí, ihrisko a vodojem na severnom okraji a nový cintorín na západnom okraji intravilánu. Významnejšími stavbami v obci mimo intravilánu sú tajch a mlynský náhon z 19. storočia a novšie budovy lesného závodu v dolnej časti Bacúšskej doliny, areál roľníckeho družstva juhozápadne od dediny a areál železničnej stanice s manipulačným skladom dreva južne od dediny.
Morfologická štruktúra sídla: Uličné bloky majú prísne geometrický, obdĺžnikový tvar, pretože pri výstavbe sa nemuselo hľadieť na výrazné terénne prekážky. Platí to aj o najstaršej časti zástavby na hornom (severnom) konci dediny v časti Chlp a Hrádza, pretože tá bola úplne obnovená po požiari v roku 1921. Len na západnom okraji intravilánu v časti Sihla sa zástavba prispôsobuje komplikovanejšiemu reliéfu zdvíhajúcich sa svahov. Odklon od geometrickej parcelácie je zjavný aj na východnej strane námestia, kde v snahe získať väčší centrálny priestor pre verejné stavby bola cesta vedená oblúkom, vyklenutým na východ. Tomu sa následne prispôsobil aj pôdorys blokov v časti Pod leštinou. Zástavba na Chorvátke má podobu súvislého radu domov.

Demografia:
Počet obyvateľov k 31.12.2021 spolu 902
muži 442
ženy 460
Predproduktívny vek (0-14) 95
Produktívny vek (15-64) 590
Poproduktívny vek (65 alebo viac) 217 
Zobraziť celý popis nehnuteľnosti
Zobraziť celú ponuku nehnuteľností na mape. (GPS: LAT 48.8568, LON 19.807989)
Radi Vám poskytneme viac informácií aj o tejto nehnuteľnosti.
Realitná kancelária: BB-REALITY, s.r.o., Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36 720 160, DIČ: 2022294945
Viac informácií o našej realitnej kancelárii
V prípade záujmu kontaktujte makléra:
Podobné ponuky nehnuteľností: